Bocian Pożyczki

Najlepszy Bocian pożyczek w Polsce!

Bocian Pożyczki prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu Klienta. Firma oferując Klientom swoje produkty zapewnia szybką oraz dogodną formę dostarczenia środków pieniężnych w gotówce i/lub w formie karty przedpłaconej. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym na dowolnie wybrany cel, bez zbędnych formalności i ukrytych opłat. Wszystko to przy miłej i fachowej obsłudze. Celem naszej Firmy jest zadowolenie Klienta i świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Naszym celem jest dostarczenie Tobie pieniędzy w czasie od 24 do 48 godzin.

  • Gotówka w domu Klienta.
  • Od 600 zł do 5000 zł.
  • Dogodny okres spłat 35, 44, 52 tygodnie.
  • Szybka decyzja.
  • Minimum formalności.

Jesteśmy dużym, dynamicznie rozwijającym się polskim przedsiębiorstwem świadczącym usługi finansowe. Nasz główny atut to pożyczki pieniężne i ich terenowa obsługa w miejscu wskazanym przez Klienta.

Informacje o RRSO

Podczas prezentowania, opisywania, pokazywania oferty pożyczkodawcy prosimy o umieszczenie informacji o RRSO – taką samą czcionką jak inne informacje na temat pożyczki, czyli:

  • kwota pożyczki;
  • okres pożyczki.

Działamy w oparciu i zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dyrektywą 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Całkowity koszt pożyczki obejmuje Oprocentowanie, Opłatę przygotowawczą, Prowizję za udzielenie pożyczki, Opłatę za dostarczenie środków oraz Opłatę za usługę terenowej obsługi pożyczki. Szczegółowe informacje na temat wysokości każdej z tych kwot otrzymasz dzwoniąc na naszą Infolinię – 600 100 100.  Wszystkie koszty są widoczne na pierwszej stronie naszej Umowy pożyczki pieniężnej.

W każdej chwili możesz spłacić część lub całość  Łącznego zobowiązania do spłaty przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki pieniężnej. Nie zastrzegamy prowizji za wcześniejszą spłatę, a Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia

Całkowitego kosztu pożyczki wobec „BOCIAN pożyczki” o tę część, która dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy pożyczki pieniężnej. „BOCIAN pożyczki” rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę.

Podpisując Umowę pożyczki pieniężnej zobowiązujesz się do spłaty pożyczki w określonej ilości tygodniowych rat – w zależności od wybranego produktu finansowego. 

Ewentualne kłopoty z zachowaniem terminu płatności czy wysokości raty zgłoś jak najszybciej Doradcy Klienta lub na Infolinię ( 600 100 100 – Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Każdorazowo w przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie danej raty „BOCIAN pożyczki” może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej tj. nieprzekraczającej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, tj.: równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych oraz podjąć działania mające na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.  W przypadku naliczenia odsetek za opóźnienie, gdy kwota uzyskana od Pożyczkobiorcy nie wystarcza na pokrycie całej raty oraz całych odsetek za opóźnienie, uzyskana kwota podlega zaliczeniu na niezapłacone odsetki za opóźnienie, i dalej na wymagalne zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy w kolejności od raty najwcześniej wymagalnej.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą kwoty równej dwóm pełnym ratom pożyczki, „BOCIAN pożyczki” może wezwać do zapłacenia zaległych rat w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy pożyczki pieniężnej, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, biegnącego od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Spory związane z wykonaniem Umowy pożyczki pieniężnej będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego lub Sąd miejsca wykonania Umowy. Na etapie poprzedzającym postępowanie, Pożyczkobiorca ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji, np. na podstawie umowy o mediację lub za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów oraz organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej bądź Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) w ramach procedur określonych prawem. Postanowienia zdania poprzedniego nie są zapisem na sąd polubowny i nie wyłączają właściwości Sądu Powszechnego określonej w zdaniu pierwszym. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Najlepsze chwilówki

Realizuj swoje marzenia z Provident

Bocian Pożyczki do 5000 zł

Smart pożyczka do 3000 zł na okres do 30 dni.

Vivus do 3000 zł na okres do 30 dni.

Wonga do 20 000 zł bez ryzyka

Kuki oferuje do 15 000 zł na okres do 30 dni.

Pożyczka plus do 3000 zł na okres do 30 dni.

Extra portfel do 3000 zł na okres do 30 dni.

Szybka gotówka do 15 000 zł

Bocian Pożyczki
4.8/5